Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη του omorfizoi.gr να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omorfizoi.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «OmorfiZoi.gr».
Η χρήση της τοποθεσίας και των υπηρεσιών της δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.
Το OmorfiZoi.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕΠ, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Στοιχεία εταιρείας
Επωνυμία: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ, δ.τ. «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ»
Έδρα: Καραϊσκάκη 50, 20300 Λουτράκι Κορινθίας
ΑΦΜ: 997397311 – ΔΟΥ Κορίνθου
Τηλέφωνο: 27440-26854 (Ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)
Email: [email protected]

Η ιστοσελίδα OmorfiZoi.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Για την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr, ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει να είναι ενήλικος, τουλάχιστον 18 ετών.

Προοίμιο
Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου OmorfiZoi.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή /και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες / σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες της OmorfiZoi.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις και άρθρα κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην OmorfiZoi.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η OmorfiZoi.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr.

Εγγραφή
Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της OmorfiZoi.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την OmorfiZoi.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμός μέλους
Η OmorfiZoi.gr παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών (Καταχώρηση εκδηλώσεων, καταχώρηση Ευρετηρίου, eshop κ.α.), κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η OmorfiZoi.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.
Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το προσωπικό όνομα χρήσης, τον κωδικό πρόσβασης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την OmorfiZoi.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout – αποσύνδεση). Η OmorfiZoi.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.
Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι η OmorfiZoi.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα, το οποίο η OmorfiZoi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει όποτε το θεωρεί σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση.
Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στην OmorfiZoi.gr. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση του συγκεκριμένου όρου, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την παροχή των υπηρεσιών σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο χρήστης.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες του OmorfiZoi.gr σύμφωνα με την κατωτέρω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δεοντολογία μελών
Είναι αμοιβαίως κατανοητό και αποδεκτό ότι, παρόλο που η OmorfiZoi.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr . Η OmorfiZoi.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους επισκέπτες / χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η OmorfiZoi.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες / χρήστες στις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr. Σε περίπτωση που η OmorfiZoi.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη / χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι επισκέπτες / χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη / χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη / χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της OmorfiZoi.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο επισκέπτης / χρήστης της OmorfiZoi.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι η OmorfiZoi.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η OmorfiZoi.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr. Επίσης, η OmorfiZoi.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η OmorfiZoi.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτή.
Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης / χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών
Η OmorfiZoi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες.
Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η OmorfiZoi.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους επισκέπτες / χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους
Ο επισκέπτης / χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στη OmorfiZoi.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από την OmorfiZoi.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.
Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η OmorfiZoi.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr.

Βλάβη – Αποζημίωση
Ο επισκέπτης / χρήστης της OmorfiZoi.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την OmorfiZoi.gr και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της OmorfiZoi.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της OmorfiZoi.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την OmorfiZoi.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της OmorfiZoi.gr.

Περιορισμός ευθύνης
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η OmorfiZoi.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της OmorfiZoi.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της OmorfiZoi.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η OmorfiZoi.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η OmorfiZoi.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην OmorfiZoi.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η OmorfiZoi.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η OmorfiZoi.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η OmorfiZoi.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η OmorfiZoi.gr.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες / συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην OmorfiZoi.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη της OmorfiZoi.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η OmorfiZoi.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της OmorfiZoi.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

“Δεσμοί” (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
Η OmorfiZoi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η OmorfiZoi.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου
Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η OmorfiZoi.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες της OmorfiZoi.gr, τα μηνύματα ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο επισκέπτης / χρήστης. Η OmorfiZoi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / χρήστες.

Ηλεκτρονικό κατάστημα
O ιστότοπος omorfizoi.gr περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”) που δημιούργησε και λειτουργεί η Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ και θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά υπηρεσίων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 1. Γενικοί όροι

1.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του omorfizoi.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

1.2 Οι αιτούντες γίνονται επίσημα μέλη κατόπιν εγγραφής τους στην ιστοσελίδα omorfizoi.gr. Η Eταιρεία δικαιούται αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (όπως ενδεικτικά λόγω προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, λόγω παράνομης συμπεριφοράς, κ.λπ.) να αρνηθεί την αίτηση ενός μέλους για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών ή για την διενέργεια

 1. Εγγραφή Χρήστη

2.1 Η εγγραφή του χρήστη στο omorfizoi.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες υπηρεσιών, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Να δει παλιές παραγγελίες του.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

2.2 Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το maryzapiti.com ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

2.3 Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο omorfizoi.gr, (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.4 Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected]. Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το maryzapiti.com, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί υπηρεσίες της εταιρείας ή/και συνεργατών της.

3.2 Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των υπηρεσιών και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται γίνεται από τους ίδιους τους συνεργάτες και ότι η Εταιρεία (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

3.3 Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να λαμβάνετε μέρος σε σεμινάρια που πραγματοποιεί η Εταιρεία μας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται κάθε φορά. Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών (18 ετών).

 1. Όροι πώλησης

4.1 Η παρουσίαση προς πώληση των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων και υπηρεσιών ( 127επ ΑΚ). Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.2 Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης της Ιστοσελίδας συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με τη επιφύλαξη του άρθρου 1.2 ανωτέρω. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε στην εταιρεία μας διαχειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας που παρέχετε με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω.
Μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας και ως μη ταυτοποιημένος χρήστης (GUEST USER), χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ως χρήστης της Ιστοσελίδας.

 1. Τιμές

5.1 Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως.

5.2 Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος».

5.3 Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.

 1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – Υπαναχώρηση

Προτού εγγραφείτε σε ένα σεμινάριο, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε τους παρακάτω όρους συμμετοχής. Οι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Ποιότητα

Τα σεμινάρια παρέχονται από επαγγελματίες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην αγορά υπηρεσιών (σεμιναρίων) μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και της αποδοχής των παρόντων όρων.

Αγορά – Ακύρωση Σεμιναρίου

Για τη συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο απαιτείται η εξόφληση του τιμήματος αυτού. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να αλλάξει το κόστος συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, όμως ο ενδιαφερόμενος θα πληρώσει το ποσό που αναγραφόταν κατά το χρόνο που έγινε η αίτηση συμμετοχής του.

Ο ενδιαφερόμενος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων και της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί.

Τρόπος πληρωμής είναι μόνο μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και εξόφληση του ποσού, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει ένα email με επιβεβαίωση της εγγραφής του και τον αριθμό ταυτοποίησης που θα πρέπει να έχει μαζί του κατά την ημέρα του σεμιναρίου. Είναι δυνατή η πληρωμή ενός σεμιναρίου για λογαριασμό τρίτου.

Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων του σεμιναρίου, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στο omorfizoi.gr.

Οι αποδείξεις λιανικής και τα τιμολόγια θα παραδίδονται είτε με το ταχυδρομείο, είτε στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τιμολόγιο δύναται να εκδοθεί, εφόσον συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα.

Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο σεμινάριο στο οποίο έχει εγγραφεί, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής έως δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, η διοργανώτρια εταιρεία θα επιστρέψει το σύνολο του τιμήματος του σεμιναρίου σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

β) σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, η διοργανώτρια εταιρεία θα επιστρέψει το ήμισυ του τιμήματος του σεμιναρίου σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

γ) σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε λιγότερο από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί το κόστος συμμετοχής.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί τελικά για οποιονδήποτε λόγο, προκειμένου να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Σε καμία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε, πλην των περιπτώσεων εμπρόθεσμης ενημέρωσης της διοργανώτριας εταιρείας, σύμφωνα τα ανωτέρω.

Μη πραγματοποίηση σεμιναρίου

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης σεμιναρίου από τη διοργανώτρια εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται είτε να συμμετέχουν στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου (εφόσον υπάρχει), είτε να λάβουν πίσω το κόστος συμμετοχής τους.

Προσωπικά δεδομένα

Με την εγγραφή του, ο ενδιαφερόμενος δίνει το δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα σε προστατευμένο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί από αυτήν για τη χρήση των στοιχείων του.

Η χρήση των δεδομένων κάθε συμμετέχοντος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και γίνεται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων, όπως πχ ποια είναι τα σεμινάρια για τα οποία εκφράζεται περισσότερη ζήτηση.
Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων είναι πλήρως προστατευμένα, στο μέτρο, βέβαια, που αυτό καθίσταται τεχνικά δυνατό.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη – Πελάτη

Ο Χρήστης – Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται:

 • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.
 • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.
 • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.
 • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ omorfizoi.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).

• Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής , ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.omorfizoi.gr.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr είναι  η επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ» και τον διακριτικό τίτλο «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εδρεύει στην Καραϊσκάκη 50, 20300 Λουτράκι Κορινθίας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 27440-26854 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] 

To παρόν έγγραφο συνοδεύει το έγγραφο που περιγράφει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών /χρηστών της σελίδας μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση τους, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Επίσης δια της παρούσας πολιτικής οι πελάτες/χρήστες της σελίδας μας, ως υποκείμενα των δεδομένων τους μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, η παρούσα πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από την «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτή. Η πιθανή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την συγκατάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της «Όμορφης Ζωής ΚοινΣΕπ».

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Εφιστάται η προσοχή κάθε επισκέπτη / χρήστη: Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων
Η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους το ψευδώνυμο χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ούτε θα πρέπει να τα φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την ιστοσελίδα www.omorfizoi.gr.  Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» δεν έχει καμία ευθύνη, εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για του κάτωθι γενικούς λόγους/σκοπούς:
• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr.
 • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • για τη διενέργεια ερευνών αγοράς και  ικανοποίησης πελατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών
 • για την ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή  εξατομικευμένων προσφορών
 • Στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω

Η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr θα συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και θα τα διατηρεί για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο και ανάλογο κατά περίπτωση για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών της επεξεργασίας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι τόσο αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη με τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

Διόρθωση ή / και Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Δίνεται το δικαίωμα στους επισκέπτες / χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr.

 Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ευρώπης μόνο εάν :

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η παροχή των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ» μέσω της ιστοσελίδας omorfizoi.gr, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την OmorfiZoi.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες / χρήστες της OmorfiZoi.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την OmorfiZoi.gr (π.χ εταιρίες ταχυμεταφορών για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, όπου δίδονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας).
 • Οι εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή και για λογαριασμό της Όμορφης Ζωής ΚοινΣΕπ. Οι εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεχτικά, ελέγχονται και δεσμεύονται με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (διοικητικές , δικαστικές).

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ δύναται να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της εταιρείας μας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους της Όμορφης Ζωής ΚοινΣΕπ, παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 Επιπλέον δικαιώματα του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας
Ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει επιπλέον των ανωτέρω:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα φορητότητας δηλαδή δικαίωμα σας να λάβει τα δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων.
 • δικαίωμα αντίρρησης δηλαδή δικαίωμά να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016,

 Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
Σε περίπτωση που αποστείλετε στην Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ, μέσω της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr ή λοιπών μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών επιστολών, το βιογραφικό σας σημείωμα, θα λάβουμε γνώση των στοιχείων που μας αποστείλατε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην επιχείρηση μας και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σας σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

Αν τελικά η Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα).

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

 Αλληλεπίδραση μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Σε περίπτωση που επικοινωνείτε με την Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το  email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Η Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, εκδηλώσεων σεμιναρίων, βιβλίων, και των εν γένει δραστηριοτήτων της, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Υποψήφιοι πελάτες
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας, αλλά η συνεργασία μας δεν ολοκληρωθεί άμεσα, η Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ θα διατηρήσει τα στοιχεία σας για δύο χρόνια, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας.

Cookies
Η Όμορφη Ζωή ΚοινΣεπ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας www.omorfizoi.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της www.omorfizoi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεται για τη ρύθμιση των cookies και να μπορεί είτε να αποφασίσει μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά,  είτε να αποκλείσει την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορεί ο επισκέπτης/ χρήστης να αλλάξει τις ρυθμίσεις των cookies.

Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Το Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookie, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Η Google θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Οι διαφημιζόμενοι / πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν επίσης να σας στείλουν cookies.

Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε διαφημίσεις με βάση το ενδιαφέρον Google Adsense στον ιστότοπό μας. Αυτά είναι προσαρμοσμένα από την Google για να αντανακλούν τα ενδιαφέροντά σας. Για να προσδιορίσετε τα ενδιαφέροντά σας, η Google θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά σας στον ιστό χρησιμοποιώντας cookies. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε κατηγορίες ενδιαφερόντων που σχετίζονται με το πρόγραμμα περιήγησής σας, χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή προτιμήσεων διαφημίσεων της Google, που διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.google.com/ads/preferences/. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το cookie δικτύου συνεργάτη Adsense στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy_ads.html. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός εξαίρεσης χρησιμοποιεί ένα cookie και αν διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, η εξαίρεση δεν θα διατηρηθεί. Για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η εξαίρεση σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη προγράμματος περιήγησης Google που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να απορρίψετε όλα τα cookies, ενώ ορισμένα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να απορρίψετε μόνο cookies τρίτου μέρους. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer μπορείτε να αρνηθείτε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στο “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός όλων των cookies” χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό επιλογής. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει, ωστόσο, αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένου αυτού.

 “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites
Η ιστοσελίδα www.omorfizoi.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην www.omorfizoi.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας
Η παρούσα πολιτική προστασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Με επιστολή στην διεύθυνση αλληλογραφίας: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ» και τον διακριτικό τίτλο «Όμορφη Ζωή ΚοινΣΕπ», Καραϊσκάκη 50, 20300 Λουτράκι Κορινθίας